รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Boots Repel Insect Repellent Pump Spray Extra Strength 100 ml

2496535

Details

Contains 50% DEET for effective protection. Not suitable for children under 6 years. Long lasting and effective.

Instructions: Spray evenly from a distance of 15 cm on all exposed areas of skin, except eyes and lips. Do not spray directly onto face spray into palm of hand and apply to face, avoiding eyes and lips. Renew application every 7 hours or as necessary and after swimming.

Additional Information

Shop Online URL N/A

Boots Repel Insect Repellent Pump Spray Extra Strength 100 ml

2496535