รู้เท่าทันโรค กับโควิด-19 (COVID-19)
การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19) เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของพวกเรา

Lee Stafford Frizz OFF Treatment 200ml

1827332

Details

Is frizz the bane of your life? Do you long for smoother, straighter, frizz-free hair? Well here is the solution to all of your problems. A dream product for all you ladies out there with difficult hair. Lee Stafford Frizz OFF Treatment really gets down into the hair's cortex to replenish lost moisture and form a frizz barrier. Now you can really say Frizz OFF™ to frizz!

Sulfates and Sodium Chloride (salt) are added to most shampoos. In high concentrations they can affect the longevity of a Brazilian Blow Dry. Lee Stafford recommends giving your hair a low Sulfate and low salt diet to help extend the life of a Brazilian Blow Dry.This shampoo is specially formulated WITHOUT any Sulfates or Salts. Your hair is what it eats.

How to Use

Use in-between Lee Stafford Frizz OFF™ Shampoo and Conditioner

After shampooing take an egg sized scoop into the palms of your hands, massage into your hair from roots to ends and leave for 5 minutes

Rinse out and condition as normal

Use on every wash until the condition of your hair improves and then once a week to maintain salon sleek hair

For a long lasting, super smooth blow dry, complete your regime with Lee Stafford Frizz OFF™ Keratin Blow Dry Smoothing Spray

Additional Information

Shop Online URL N/A

Lee Stafford Frizz OFF Treatment 200ml

1827332