ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อแนะนำเบื้องต้น

การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ เมื่อท่านใช้เว็บไซต์นี้หมายความว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว หากท่านไม่เห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้

ข้อกำหนดทั่วไป

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อผู้บริโภคที่เข้าสู่เว็บไซต์นี้จากประเทศไทยเท่านั้น เว้นเสียแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น  บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ("บูทส์") ไม่ได้รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ในเนื้อหาของบนเว็บไซต์นี้เหมาะกับการใช้งานหรือพร้อมจำหน่ายในประเทศอื่น ผู้ที่เลือกใช้งานไซต์นี้จากประเทศอื่นมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นหากกฎหมายท้องถิ่นเหล่านั้นเกี่ยวข้องและมีผลบังคับใช้

สัญญาข้อตกลงระหว่างเรา ไม่ว่าจะเป็นการใช้เว็บไซต์ หรือการซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการผ่านไซต์ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทยและทุกฝ่ายจะต้องส่งคำร้องไปยังที่มีขอบเขตอำนาจในการตัดสินคดีทั่วไปในประเทศไทย

การทำสัญญาทั้งหมดจะต้องสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย หากสัญญาฉบับเดียวกันจัดทำเป็นสองภาษา ให้ยืดถือเอาฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ถ้าเกี่ยวข้องในการใช้คำว่าสินค้า 'ขายดี' บนเว็บไซต์ ร้านค้า หรือบน th.Boots.com เราจะพิจารณาตามจำนวนสินค้าที่จำหน่ายทางออนไลน์ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา เมื่อสินค้าติดป้ายว่า 'สินค้าขายดี' นั่นหมายความว่า ยอดขายของสินค้าดังกล่าวมากกว่ายอดขายของสินค้าอื่นๆ ในรายการหรือประเภทการค้นหาเดียวกัน ส่วน 'สินค้าชั้นนำ' หมายถึงสินค้าที่ได้รับคะแนนสูงสุด โดยพิจารณาตามคะแนนและบทวิจารณ์ของลูกค้า 'สินค้าใหม่' คือสินค้าที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดบนเว็บไซต์ของเรา ในขณะที่ 'สินค้าแนะนำ' หมายถึงสินค้าที่เราเลือกมานำเสนอ ส่วน 'สินค้ายอดนิยม' คือสินค้ายอดนิยมที่จำหน่ายบนเว็บไซต์ของเราหรือ th.Boots.com

เราจัดทำเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ด้วยความรอบคอบ อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จะราบรื่นหรือน่าเชื่อถือร้อยเปอร์เซ็นต์ ดังนั้น จึงไม่อาจรรับประกันได้ว่าข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นข้อมูลล่าสุดและปราศจากความผิดพลาด บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอยกเลิกการรับประกันทั้งหมดเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์ทั้งที่ให้ไว้โดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ทั้งนี้ให้เป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากปัญหาในการเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ การใช้งานเว็บไซต์ หรือสิ่งอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ ดังนี้ 

ความสูญเสียโดยตรง
l ความสูญเสียโดยอ้อม ความสูญเสียจำเพาะ หรือความสูญเสียอันเป็นผลสืบเนื่อง
l ความสูญเสียทางธุรกิจ การสูญเสียผลประกอบการ รายได้ ผลกำไร หรือเงินออมที่คาดการณ์ไว้ การสูญเสียสัญญาหรือความสัมพันธ์ทางธุรกิจ การสูญเสียชื่อเสียงหรือค่าความนิยม หรือการสูญเสียหรือความเสียหายของข้อมูล

การจำกัดความรับผิดเหล่านี้จะยังมีผลบังคับใช้ ถึงแม้ว่าบู๊ทส์จะได้รับแจ้งเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดความสูญเสียนั้นอย่างชัดแจ้งแล้ว

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายของบุคคลใดๆ ที่อาจเกิดจากการใช้งานข้อมูลในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้

ลิงก์ (ไฮเปอร์เท็กซ์) บางลิงก์บนเว็บไซต์นี้อาจจะนำทางไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อท่านเปิดใช้งานลิงก์ดังกล่าว ท่านจะออกจากเว็บไซต์นี้ และบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ควบคุมหรือยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

เราอาจจะนำซอฟต์แวร์ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของหรือเป็นฝ่ายดำเนินงานมาให้บริการแก่ท่าน ซึ่งท่านจะต้องใช้งานซอฟต์แวร์นี้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้จัดหาภายนอกกำหนด

การโต้ตอบจดหมาย การเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการทำข้อตกลงทางธุรกิจกับผู้โฆษณาบนหรือผ่านทางเว็บไซต์ รวมถึงการชำระเงินและการส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง และข้อตกลง เงื่อนไข การรับประกัน หรือการรับรองอื่นใดที่เกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าว เป็นธุรกรรมระหว่างท่านกับผู้โฆษณาดังกล่าวเท่านั้น ท่านยอมรับว่า เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายทุกประเภทที่เกิดจากข้อตกลงดังกล่าว หรือเป็นผลจากการมีโฆษณาดังกล่าวปรากฏอยู่บนเว็บไซต์

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลและตีความตามกฎหมายของประเทศไทย หากข้อกำหนดใดๆ ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม จะสามารถยกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวได้ และจะไม่มีผลกับความถูกต้องและความสามารถในการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัดขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ได้เป็นครั้งคราวโดยการเผยแพร่ข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ไว้บนเว็บไซต์

การใช้งานที่ยอมรับได้

ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อทำสำเนา เก็บ เป็นแม่ข่าย ถ่ายโอน ส่ง ใช้งาน เผยแพร่ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใดๆ ที่ประกอบด้วย (หรือที่เชื่อมโยงกับ) สปายแวร์ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ม้าโทรจัน เวิร์ม คีย์สโตรก ล็อกเกอร์ รูทคิต หรือซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีลักษณะมุ่งร้าย

ท่านจะต้องไม่ทำการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการที่เป็นระบบหรือโดยอัตโนมัติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดึงข้อมูล (Scraping) การทำเหมืองข้อมูล (Data mining) การสกัดข้อมูล (Data extraction) และการเก็บเกี่ยวข้อมูล (Data harvesting)) บนเว็บไซต์หรือเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบู๊ทส์

ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อถ่ายโอนหรือส่งข้อความสื่อสารเชิงพาณิชย์ที่ผู้รับไม่ได้ร้องขอ

ท่านจะต้องไม่ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์ทางการตลาดโดยไม่ได้รับหนังสืออนุญาตอย่างชัดแจ้งจากบู๊ทส์ 

เนื้อหาของผู้ใช้

ท่านได้มอบสิทธิ์แบบไม่เรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ ไม่สามารถเพิกถอนได้ ไม่ได้มอบให้แก่บุคคลเพียงรายเดียว และเป็นสิทธิ์ที่สามารถบังคับใช้ได้ทั่วโลกแก่บู๊ทส์เพื่อเก็บรวบรวม ใช้งาน และเปิดเผยเนื้อหาของผู้ใช้ของท่านที่ได้จดทะเบียนหรือบันทึกไว้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ในสื่อเก็บข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคต ซึ่งจะใช้ในการวิเคราะห์ การแจกจ่ายสิทธิประโยชน์อันเกี่ยวกับการซื้อสินค้าจากบู๊ทส์  นอกจากนี้ ท่านยังได้อนุญาตให้บู๊ทส์มอบสิทธิ์เหล่านี้ต่อให้กับบุคคลอื่น รวมทั้งสิทธิ์ในการฟ้องร้องการละเมิดสิทธิเหล่านี้ ท่านยอมรับว่าเนื้อหาของผู้ใช้ไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลต้องห้ามตามกฎหมาย

เนื้อหาของผู้ใช้จะต้องไม่ผิดกฎหมายหรือมิชอบด้วยกฎหมาย ละเมิดสิทธิทางกฎหมายของบุคคลอื่น และต้องไม่ก่อให้เกิดการฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อท่านหรือบู๊ทส์หรือบุคคลที่สาม (ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง) 

ท่านจะต้องไม่ส่งเนื้อหาของผู้ใช้ให้แก่เว็บไซต์ที่เป็นหรือยังคงเป็นฝ่ายที่ถูกข่มขู่ว่าอาจจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายหรือถูกดำเนินคดีตามกฎหมายจริง หรือถูกร้องเรียนในลักษณะอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน

บู๊ทส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือลบเนื้อหาที่ส่งเข้ามายังเว็บไซต์นี้ หรือเนื้อหาที่เก็บรักษาไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของบู๊ทส์ หรือเนื้อหาที่อยู่บนหรือเผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์นี้

ถึงแม้ว่าบู๊ทส์จะมีสิทธิ์เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้ตามข้อตกลงและเงื่อนไขข้างต้น แต่บูทส์ไม่มีหน้าที่ในการดูแลการส่งมอบหรือเผยแพร่เนื้อหาเหล่านั้นไปยังหรือไปบนเว็บไซต์นี้ ท่านยอมรับว่าบู๊ทส์จะต้องเก็บรักษาเนื้อหาของผู้ใช้ทั้งหมดที่ได้รับมาอย่างปลอดภัยตามกฎระเบียบว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในประเทศไทย โดยบู๊ทส์จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับตราบเท่าที่จำเป็นต้องนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้งานตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ ท่านมีสิทธิ์ที่จะเข้าถึง แก้ไข ทำให้สมบูรณ์ ปรับปรุง หรือดำเนินการใดๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลของตัวเองตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เครื่องหมายการค้า

ชื่อตราสินค้า ชื่อสินค้าและบริการ ชื่อ และลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ระบุไว้บนไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า เครื่องหมายบริการ หรือลิขสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ นอกเหนือจากผู้เป็นเจ้าของแล้ว บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้อนุญาตให้บุคคลใดใช้ชื่อและลิขสิทธิ์ดังกล่าว การนำชื่อและลิขสิทธิ์ไปใช้อาจเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้เป็นเจ้าของ

ลิขสิทธิ์

การออกแบบ ข้อความ ภาพกราฟฟิก และข้อมูลคัดสรร และข้อมูลเรียบเรียงบนเว็บไซต์นี้เป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด หรือผู้จัดหาเนื้อหา ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้ทำสำเนาอิเล็กทรอนิกส์หรือพิมพ์เนื้อหาบางส่วนของไซต์นี้ไปใช้เป็นการส่วนตัว แต่ไม่ใช่เพื่อทางการค้า ห้ามใช้งานเนื้อหาของไซต์นี้ด้วยจุดประสงค์อื่นใดก่อนได้รับหนังสืออนุญาตล่วงหน้าจากบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด

การรับคำสั่งซื้อ

เราตรวจสอบคำสั่งซื้อและรายละเอียดการชำระเงินที่ท่านส่งเข้ามาโดยใช้ตัวประมวลผลการชำระเงินชั้นนำในอุตสาหกรรมที่มีความปลอดภัยก่อนที่จะยอมรับคำสั่งซื้อ หลังจากขั้นตอนนี้ เราจะยอมรับว่าได้รับคำสั่งซื้อของท่านแล้วโดยจะส่งอีเมล์ไปยังที่อยู่อีเมล์ที่ท่านระบุไว้ในแบบฟอร์มลงทะเบียน

หลังจากนั้น คำสั่งซื้อของท่านจะได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมตามที่เรากำหนด หากคำสั่งซื้อของท่านผ่านการตรวจสอบดังกล่าว เราจะส่งอีเมล์ยืนยันคำสั่งซื้อไปให้ท่านเพื่อเป็นการแสดงว่าเรายอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว ซึ่งเป็นเสมือนข้อตกลงระหว่างเราและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

บู๊ทส์ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดจำนวนรายการสินค้าสำหรับจำหน่ายให้แก่ลูกค้ารายใดๆ คำสั่งซื้อทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับความพร้อมของสินค้าด้วย หากสินค้าไม่มีจำหน่าย แต่ท่านได้ชำระเงินผ่านทางบัตรเดบิต/เครดิตหรือชำระเงินด้วยวิธีอื่น (ที่ใช้ได้) ไปแล้ว ท่านจะไม่ถูกเรียกเก็บเงินสำหรับคำสั่งซื้อที่ถูกยกเลิก หากท่านชำระเงินโดยใช้คะแนนสะสมบู๊ทส์แอดเวนเทจการ์ด ท่านจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ได้จ่ายไป

เรายอมรับการชำระเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตส่วนใหญ่ รวมถึงการชำระเงินแบบอื่นๆ ด้วย ถ้ามี เงินค่าสินค้าจะถูกหักออกจากบัญชีของท่านก่อนที่เราจะส่งสินค้าไปให้ท่าน นอกจากนี้ เราอาจจะยอมรับคะแนนสะสมจากบูทส์แอดเวนเทจการ์ดที่เราได้แจ้งทางเว็บไซต์ เราจะใช้วิธีการชำระเงินเหล่านี้เมื่อมีการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อ

หากท่านใช้บัตรเครดิต/เดบิต หรือการชำระเงินประเภทอื่น (ถ้ามี) ในการชำระเงินค่าสินค้า เราจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของคำสั่งซื้อและตรวจสอบการอนุญาตของผู้ออกบัตรด้วย เราจะส่งคำสั่งซื้อของท่านไปให้กับบุคคลภายนอก ซึ่งจะเป็นฝ่ายตรวจสอบคำสั่งซื้อของท่านแทนเราอย่างปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการฉ้อฉลและปกป้องธุรกรรมของลูกค้า หากผู้ออกบัตรปฏิเสธไม่ยอมชำระเงินให้แก่เรา เราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าหรือการไม่ส่งมอบสินค้าให้แก่ท่าน นอกจากนี้ สินค้าจะส่งไปยังที่อยู่และร้านค้าในประเทศไทยเท่านั้น

การแสดงสี

เราพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะแสดงสีต่างๆ บนเว็บไซต์ให้ตรงกับสีจริงมากทีสุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาแสดงสีสันแตกต่างกันเล็กน้อย ดังนั้น การแสดงสีที่ตรงกันทั้งหมดจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทางอินเทอร์เน็ต นั่นหมายความว่า เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ของเรา สีของสินค้าอาจจะแตกต่างจากสีที่ท่านเห็นบนหน้าจอ หากท่านไม่พอใจกับสีจริงของสินค้าที่ท่านสั่งซื้อ เรามีนโยบายคืนสินค้าด้วย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก การคืนสินค้า)

ข้อมูลราคา

th.Boots.com พยายามตรวจสอบอย่างรอบคอบเพื่อให้ราคาบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง ราคาอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลา ดังนั้น หากท่านซื้อสินค้าจากรายการซื้อสินค้าใน 'บัญชีของฉัน' อีกครั้ง ราคาของสินค้าในคำสั่งซื้อครั้งก่อนอาจจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป (หากท่านใช้อุปกรณ์พกพา จะไม่สามารถใช้คุณสมบัตินี้ได้ ท่านจะต้องสลับมาใช้งานเว็บไซต์แบบเต็มจอ โดยการคลิกลิงก์ 'เข้าสู่เว็บไซต์แบบเต็มจอ' ที่ด้านล่างของหน้า) อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านเลือกสินค้าจากรายการซื้อสินค้าและเพิ่มเข้าไปในตะกร้าสินค้าปัจจุบัน ราคาจะเป็นราคาปัจจุบันที่ถูกต้อง ราคาทั้งหมดรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว กิจกรรมส่งเสริมการขายและราคาในร้านค้าบู๊ทส์ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าบนเว็บไซต์ได้เสมอไป ในทำนองเดียวกัน กิจกรรมส่งเสริมการขายและราคาบนเว็บไซต์ก็ไม่สามารถใช้ร่วมกับสินค้าในร้านได้เสมอไปเช่นกัน

ชื่อและที่อยู่ทางการค้า

th.boots.com เป็นชื่อทางการค้าของบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานจดทะเบียนตั้งอยู่ที่ 9 อาคารภคินท์ ชั้น 8 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 

การชดเชยความเสียหาย

ท่านตกลงที่จะชดเชยความเสียหาย แก้ต่าง และปกป้องบู๊ทส์ รวมถึงพนักงานและตัวแทนของบู๊ทส์จากการร้องเรียน ความรับผิดชอบ ค่าเสียหาย ความสูญเสีย ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียม (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความอันสมควร) ที่บุคคลดังกล่าวต้องแบกรับอันเนื่องมาจากหรือเกิดขึ้นจากการที่ท่าน (หรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของท่าน) ละเมิดข้อตกลงเหล่านี้ บู๊ทส์ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ต่างและควบคุมเรื่องใดๆ แต่เพียงผู้เดียว เว้นเสียแต่ท่านจะยินยอมชดเชยความเสียหาย ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงที่จะร่วมมือกับบู๊ทส์ในการแก้ต่างข้อร้องเรียนดังกล่าว

หมายเหตุ:

เนื้อหาบางส่วนที่มีเครื่องหมาย * กำกับ ใช้กับระบบซื้อสินค้าทางออนไลน์ที่เปิดใช้งานผ่านเว็บไซต์นี้